Ou gen yon kesyon? contact.esv@educationsansviolence.com

whatsapp


FÒMASYON "MONTESSORI"

Aprann pitit ou li, ekri ak pale depi l gen yon lane


« Klike la pou w mete fomasyon an nan panye w »

Prezantasyon fòmasyon


Aprann pitit ou li, ekri ak pale depi l gen

yon lane

Entwodiksyon

A. Kijan sèvo timoun nan preparel pou l aprann li

B. Enpòtans ak kijan pou bay timoun nan anpil vokabilè

C. Enpòtans pou timoun nan gen relasyon ak moun


Premye pati

Developman langaj pou timoun depi li gen 1 lane


Modil I : Sa ou dwe konnen pou ou kòmanse

A. Rityèl yo

B. Bibliyotèk yon timoun 1 lane

C. Kèk bagay endispansab ou dwe montre timoun nan

Module II : Kijan pou ou devlope kapasite pou yon timoun konprann

A. Fè eksperyans, yon mwayen efikas pou timoun konprann

B. Enpotans pou w sòti ak timoun nan ak fè jwèt avèl

C. Kijan ou ka pou w itilize chak ti sòti pou w devlope langaj timoun nan.


Module III : Bon memwa, bon zorèy ak konn anpil mo se twa wòch dife pou devlope langaj timoun

A. Jwèt ki develope memwa

B. Jwèt kap prepare zorèy timoun nan lè l pral aprann li.

C. Jwèt ki ap bay timoun nan anpil vokabilè


Dezyèm pati

Pwogram pou aprann timoun li depi li gen 2 zan

Module IV : Anbyans Montessori

A. Kisa ki yon anbyans montessori

B. Kijan ou ka kreye yon anbyans montessori lakay ou

C. Kijan pou w swiv evolisyon pitit ou nan yon ambyans montessori


Module V : Baz pedagoji Montessori

A. Kijan yo fè yon prezantasyon Materyèl Montessori ?

B. Kijan pou w fè pitit ou fò lekòl menm si ou pa gen anpil tan ?

C. Woule ak dewoule kapèt


Module VI : Aprann timoun li ak Montessori

A. Bwat son

B. Prezantasyon lèt yo

C. Premye prensip aprann li


Module VII : Kijan pou ou montre timoun nan kòd alfabetik la

A. Bay timoun nan kòd alfabetik lang li pral aprann li a

B. Richès ki genyen lè timoun nan jwe ak lòt timoun ki pi gran pase l

C. Ranfòse konpreyansyon kòd la


Module VIII : Aprann li yon bagay ki fasil fasil, men fòk ou konnen

A. Kijan pou ou bay (kijan pou ou konnen lè) timoun nan anvi aprann li

B. Kijan pou ou aprann timoun nan dechifre son jiskaske li vin maton

C. Kòman pou ou aprann timoun yo li mo

D. Kòman pou aprann timoun yo li fraz


Module IX : Aprann ekri

A. Aktivite pou ou fè ak timoun nan pou ou travay men li avan ou komanse montre l ekri (2 zan)

B. Travay ekriti kay timoun


Twazyèm pati

Module X : Kèk zouti nan gramè poun ale pi lwen

D. Sa mo yo ye ?

E. Kisa ki yon non ? Ki karakteristik li ?

F. Ede timoun nan dekouvri adjektif yo

G. Sòti nan sa mwen wè poum rive nan sam pa wè : Sòti nan mo poum rive nan sans


Bonus

Master Class vi pratik pou prepare timoun nan pou li aprann ekri

Fabrikasyon materyèl


Kisa nap bay nan fomasyon an ?

• Wap gen aksè pandan 6 mwa ak videyo fòmasyon an

• Wap gen yon dokiman pedagojik ki pou edew fè kèk aktivite ak pitit ou

• Wap entegre yon gwoup facebook kote wap kapab echanje ak tout moun ki menm jan ak ou pran fòmasyon an. Wap kapab poze tout kesyon ou genyen sou gwoup sa a.

• Wap kapab anplis jwenn èd ak konsèy pou ka rive fè pwogram sa ak pitit ou


Ou pa gen kat de kredi pou w ?

Ou ka peye fòmasyon an, an goud. Pou fè sa wap depoze kòb la sou yon kont an goud nou genyen an Ayiti.


Apiye sou ekriti ble a, pou w ka ekri nou sou whatsapp. Nap edew kreye youn.

APIYE LA A POU W KA EKRI NOU SOU WHATSAPP

Swiv nou sou rezo sosyo sa yo pou w ka rete

konekte ak nou: