MASTERCLASS GRATIS TI CHERI


Kouman pou w itilize sa ou gen lakay ou pou w rann pitit ou fò nan matematik ?Men kèk estrateji klè ou dwe mete sou pye


Clerna LOUIS-JEUNE se yon konseye parantal ki gen plizyè lane eksperyans kòm edikatris nan peyi Lafrans. Li espesyalize li nan pedagoji Montessori ak « éducation positive ».


Li se tou fondatris Edikasyon San Vyolans, yon estrikti ki bay paran yo bonjan konsèy sou levasyon timoun yo. Jounen jodia, batay tou nèf li ap mennen se ede paran yo pou yo ankadre pitit yo nan lide pou tout timoun rive devlope tout potansyèl yo, nan yon sistèm ki pa toujou adapte ak timoun yo.


Travay li chita sou konviksyon li genyen ki fè li kwè anviwónman yon timoun jwe yon gwo wòl nan fè timoun sa fò lekòl. Bay paran yo zouti pou yo kreye yon bon anviwónman pou timoun yo, se objektif tou nèf Clerna.

Men sa w ap aprann:

  • Kijan pou w develope memwa pitit ou a


  • Kouman pou w abòde adisyon


  • Kijan pouw abòde soustraksyon


  • Kijan pouw abòde miltiplikasyon


  • Kijan pou w abòde divizyon


  • Anpil astis ak teknik kem pran nan plizyè ane eksperyans mwen ak timoun

Fòmasyon an se pou


  • Paran ki gen timoun 6, 7, 8 lane ki paka konprann adisyon, soustraksyon, miltiplikasyon ak divizyon


  • Paran ki gen timoun sòti 2 lane pou rive 6 lane ki pata janm swete pitit li gen pwoblèm ak nosyon sa yo lè l rive lekòl

  • Pou pwofesyonèl ki konn gade timoun


  • Pou pwofessionèl ki travay nan lekòl


Ou pa gen imel?

Apiye sou ekriti ble a, pou w ka ekri nou sou whatsapp. Nap edew kreye youn.

WHATSAPP


Swiv nou sou rezo sosyo sa yo pou w ka rete

konekte ak nou:

Rezève plas ou depi kounye a !

👇🏾👇🏾👇🏾

Enskripsyon 100% gratis

EDIKASYON SAN VYOLANS | Kontak | Politik konfidansyalite | Mansyon Legal